چهل اتود برای کمانچه نوازان


 

 

احسان ذبیحی فر در بخشی از مقدمه، کتاب را چنین معرفی می کند:

«کتاب پیش رو، شامل اتودهایی از ساخته های استادان، علینقی وزیری، روح الله خالقی، مهدی مفتاح، محمود ذوالفنون، احمد فروتن راد و نصرالله زرین پنجه است. این کتاب به نوعی شامل تمام اتودهای موسیقی ایرانی است که پیش از این در رایج ترین منابع مکتوب ویولن (ایرانی) نوشته شده و عمده نوازندگان کمانچه که در دوره های آموزشی خود با این منابع سر و کار داشته اند کم و بیش این با اتودها نیز آشنایی داشته اند. مهم ترین ویژگی این کتاب را شاید بتوان برگردان و بازنویسی اتودها برای کمانچه بر اساس کوک های معمول و مطابق نغمه مبناهای رایج در موسیقی ایرانی دانست. به عبارت دیگر اتودها بر اساس کوک ها و نغمه های مبنای رایج که برای اجرای موسیقی دستگاهی و مقام های موسیقی ایرانی (در مجموعه هفت دستگاه و پنج آواز) در سنت نوازندگی کمانچه رایج بوده اند بازنویسی و تنظیم شده اند تا بسته به محتوای آموزشی – مهارتی هر اتود، در مسیر ارتقای سطح و مهارت های نوازندگان کمانچه با سودمندی و کارآمدی بیشتری مورد استفاده قرار گیرند. بر همین اساس علاوه بر اتودهای استادان موسیقی ایرانی، سه اتود نیز از آهنگساز آذربایجانی، سعید رستم اف با توجه به همگون بودن با مایه های موسیقی ایرانی (چهارگاه و ماهور) با تغییراتی در کوک و محتوا در این کتاب گنجانده شده است.»