انتشار مقاله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی موسیقی _ عرفانی: گستره‌ی معنایی و مصادیق در متون سنتی


 مقاله­‌ی موسیقی _ عرفانی: گستره­‌ی معنایی و مصادیق در متون سنتی، به نویسندگیِ احسان ذبیحی­‌فر و سید شاهین محسنی در پژوهش­‌نامه­ ی انتقادی متون و برنامه­ های علوم انسانی انتشار یافت. این تحقیق برآن بوده است که معنیِ موسیقیِ عرفانی را نه از طریق واکاویِ معانیِ لغوی یا ریشه‌شناسی، بلکه از طریق معناداریِ آن در زیست­‌جهان فرهنگی و پیدا کردن مصادیق این اصطلاح بیابد و سپس افق معنایی موسیقی عرفانی را به‌جای تک‌معنای آن بنشاند. در این راستا .گستره­‌ی معانی  اصطلاحات موسیقی، عرفان و بعد نحوه­‌ی ارتباط موسیقی و عرفان در متون سنتی بررسی شده و در چهار قسم طبقه‌بندی شده است